Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Definities
 • Identiteit van de ondernemer
 • Toepasselijkheid
 • Het aanbod
 • De overeenkomst
 • Aanvaarding van de opdracht
 • Herroepingsrecht
 • De prijs
 • Cadeaubonnen
 • Levering en uitvoering
 • Betaling
 • Opschorting/ontbinding
 • Auteursrecht
 • Portretrecht
 • Aansprakelijkheid
 • Klachtenregeling
 • Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle schriftelijke aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd wordt.
Snoez Fotografie: Snoez Fotografie bekend onder het KvKnummer: 66570891 gevestigd Dongen. Bestuurt door Milou Lapidaire
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst heeft gesloten en deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: Elektronische communicatie, zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
Aw: Auteurswet.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Snoez Fotografie
Vestigings- en bezoekadres:
Miet Cornelissenstraat 12
5103 SG Dongen
Telefoonnummer: +31(0) 644751935
E-mail: info@snoezfotografie.nl
KvK nummer: 66570891
BTW identificatienummer: NL212365678B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Snoez Fotografie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Snoez Fotografie en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Snoez Fotografie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Snoez Fotografie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden, geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke fouten in het aanbod binden de Snoez Fotografie niet.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 werkdagen na de datum van de schriftelijke bekendmaking door Snoez Fotografie.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Snoez Fotografie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Snoez Fotografie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Snoez Fotografie kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Snoez Fotografie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6: Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Snoez Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. Wanneer de opdrachtgever een consument is en de inschrijving resp. bestelling via het internet of telefonisch is gedaan, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een workshop) of bestelling van een ander product of dienst binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. Herroeping is niet mogelijk indien Snoez Fotografie kosten heeft gemaakt dan wel reeds werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht.
 2. De termijn begint te lopen de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgesloten. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail.

 

Artikel 8: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9: Cadeaubonnen

 1. Snoez Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, hierdoor is het retourneren van cadeaubonnen niet mogelijk.
 3. Bij inlevering van de cadeaubonnen wordt geen geld teruggegeven. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor een ander product of dienst van Snoez Fotografie.
 4. Cadeaubonnen heb een geldigheidsduur van 12 maanden mits anders is aangegeven.

 

Artikel 10: Levering en uitvoering

 1. Snoez Fotografie neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Snoez Fotografie kenbaar heeft gemaakt.
 3. Na ontbinding zal Snoez Fotografie het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Snoez Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 5. Snoez Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 6. Snoez Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Snoez Fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Snoez Fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Snoez Fotografie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Snoez Fotografie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Snoez Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 10. Snoez Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 11. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 12. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post.
 13. RAW-bestanden worden niet geleverd

Artikel 11: Betaling

 1. Snoez Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. De betaling zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Snoez Fotografie is gewezen op de te late betaling en Snoez Fotografie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Snoez Fotografie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12: Opschorting /ontbinden

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Snoez Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan en/of de overeenkomst te ontbinden..
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, Snoez Fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 10 werkdagen door opdrachtgever brengt Snoez Fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 4. Indien omstandigheden zich voordoen waardoor Snoez Fotografie niet in staat kan worden geacht de overeenkomst zelfstandig na te komen, draagt Snoez Fotografie zorg voor een nieuwe datum waarop de overeenkomst kan worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk is draagt Snoez Fotografie zorgt voor een vervangende fotograaf.
 5. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, wordt in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Artikel 13: Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Snoez Fotografie, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Snoez Fotografie.
 3. Snoez Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal mits de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoez Fotografie.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Snoez Fotografie, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoez Fotografie.
 9. Elk publicatie van een werk van Snoez Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Snoez Fotografie.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Snoez Fotografie, rekent Snoez Fotografie drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Snoez Fotografie.

 

Artikel 14: Portretrecht

 1. Snoez Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Snoez Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Snoez Fotografie schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Snoez Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Snoez Fotografie of diens vertegenwoordigers.
 2. Snoez Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Snoez Fotografie geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Snoez Fotografie. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Snoez Fotografie.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Snoez Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Snoez Fotografie aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 5. Op alle rechtsverhoudingen tussen Snoez Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.